За какво отидоха парите на държавата? (1998-2015)

Разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи са единствените, които нарастват всяка година

Министерство на финансите обнови своята база данни по изпълнението на консолидираната фискална програма (КФП) от 1998 г. насам. Прегледът на данните за периода 1998-2015 г. показва, че:

  1. Разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи нарастват за 17-та поредна година, като достигат 11,6 млрд. лв.;
  2. Разходите за образование отчитат лек спад от рекордните 3,27 млрд. лв. регистрирани през 2014 г.;
  3. Разходите за отбрана и сигурност се задържат на пиковите нива от 2014 г. (малко над 3,3 млрд. лв.), но намаляват като процент от БВП на страната - от 3,9% на 3,8%, а в миналото са били и по-високи (над 5%).
  4. Рекордни нива (включително като процент от БВП) достигат още разходите за:
  • икономически дейности и услуги;
  • почивно дело, култура и религиозни дейности;
  • жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и околна среда (най-вече на значителното усвояване на европейски средства през 2014 и 2015 г.).

През 2015 г. разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи достигат 11,7 млрд. лв., което е ръст с 260 млн. лв. спрямо предходната година. Основната част от тези разходи (около 8,4 млрд. лв.) са за пенсии, откъдето идва и ръстът в разходите спрямо предходната година. Въпреки увеличението, разходите по тази функция спадат от 13,6% от БВП през 2014 г. до 13,5% през 2014 г., заради по-бързия ръст на икономиката.

ФОКУС: Социалните разходи продължават да нарастват

Разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи са единствените, чиито номинален размер се увеличава във всяка една от годините от 1998 г. насам. Увеличението на социалните разходи за периода е с 9,12 млрд. лв., което е повече от общия ръст при образованието (2,25 млрд. лв), здравеопазването (3,16 млрд. лв), отбраната и сигурността (2,25 млрд. лв.). Като дял от общите разходи по КФП за 2015 г. разходите за социално осигуряване, подпомагане и грижи достигат 33,6%, което означава, че един от всеки три лева по консолидираната фискална програма на държавата е предназначен именно за това.

Ето я и разбивката на разходите за 2015 г.: