Почти 25% от производството ни е средно-високо и високо технологично

Изчисления на Министерство на финансите (МФ), публикувани в тазгодишният Обзор на българската икономика, показват че три четвърти от българското производство продължава да се характеризира с ниска или средно-ниска технологична интензивност.

| виж разбивката на Евростат |

Това не е особено изненадващо предвид традиционно силната, макар и намаляваща с времето значимост на дейности като производството на текстил и това на основни метали.

Впечатляващото е друго - прекалено бавното подобрение на структурата на производството предвид увеличаващите се инвестиции в страната, особено в сферата на автомобилостроенето. Важно е да споменем, че по принцип целият ЕС е по-скоро силен в средно-високотехнологичните производства, където влиза именно и автомобилопроизводството.  Число на фокус
3.8%
Относителният дял на високотехнологичното производство в страната ни.