Валутният риск описва различната валутна деноминация на приходите и разходите на даден икономически агент (правителство, предприятие, физическо лице). Например, ако правителството на България има голям външен дълг в американски долари, съществува валутен риск. Ако доларът поскъпне спрямо лева/еврото обслужването на дълга става по-скъпо, тъй като приходите на българската държава са деноминирани в левове.

Същият пример е приложим и в сферата на личните финанси. Лица, които са закупили имот и за целта са изтеглили заем във валута различна от тази, в която получават трудовото си възнаграждение, всъщност поемат валутен риск, поради опасността техните задължения да нараснат при промяна на валутните курсове.

Разбира се, съществува и обратният вариант, при който местната валута поскъпва спрямо валутата, в която е деноминирано задължението. Тогава изплащането на задължението става по-лесно, тъй като приходите на икономическия агент са в парична единица, която е по-скъпа от тази, в която последния трябва да изплати задълженията си.