Обратно към всички термини

Брутен вътрешен продукт (БВП)

Брутният вътрешен продукт (БВП) е метод за измерване на количеството стоки и услуги, произведени на дадена територия за определен период от време. БВП на глава от населението е най-често употребяваният индикатор за сравняване на благосъстоянието на различни държави, а изменението му - за подобряването или влошаването на икономиката.

БВП може да се измерва в номинално и реално изражение, като реалният БВП взема предвид нивата на инфлация. Най-често БВП се измерва по разходния метод и се изразява като сумата на четири основни компонента:

БВП = Потребление на стоки/услуги + Инвестиции + Потребелние на държавата + Нетен износ (разликата между стойността на вноса и износа)