Обратно към всички термини

Брутен вътрешен продукт

Брутният вътрешен продукт (БВП) е метод за измерване на количеството стоки и услуги, произведени на дадена територия за определен период от време. БВП на глава от населението е най-често употребяваният индикатор за сравняване на благосъстоянието на различни държави, а изменението му - за подобряването или влошаването на икономиката.

БВП може да се измерва в номинално и реално изражение, като реалният БВП взема предвид нивата на инфлация. Най-често БВП се измерва по разходния метод и се изразява като сумата на четири основни компонента:

БВП = Потребление на стоки/услуги + Инвестиции + Потребелние на държавата + Нетен износ (разликата между стойността на вноса и износа)

В много случаи БВП не е особено прецизен индикатор за реалното състояние на икономиката на страните, тъй като не отчита разликите в достъпа до стоки и услуги на гражданите, т.нар. "сива икономика", непазарните сделки, както и реалната ефективност на различните включени в него разходи и "превеждането" им в реално благосъстояние.

Сподели термина